Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

A hwnnw wedi’i gomisiynu gan CILIP Cymru Wales fel rhan o gynllun tri cham, mae’r prosiect i greu casgliadau llyfrgell gwrth-hiliol yn ceisio sbarduno newid cadarnhaol yn y sector llyfrgelloedd. Mae’r gwaith ymchwil hwn yn canolbwyntio ar y cam cyntaf: datblygu rhaglen hyfforddi i lyfrgellwyr yng Nghymru. Rhaglen yw hon sydd wedi’i seilio ar adolygiad trylwyr o’r llenyddiaeth, ar ddadansoddi data, ac ar ddatblygu model hyfforddi cynhwysfawr, ac mae hi’n cyd-fynd ag amcanion Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru ac amcanion Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol ill dau.

Nod y prosiect Casgliadau Llyfrgell Gwrth-hiliol yw helpu llyfrgellwyr i wella’u dealltwriaeth o hiliaeth sefydliadol a rhagfarn fewnol, a’u dealltwriaeth o effaith hynny ar arferion llyfrgelloedd. At hynny, byddan nhw’n dysgu strategaethau ac arferion effeithiol er mwyn hybu gwrth-hiliaeth mewn ffyrdd a fydd yn taro tant yn eu cymunedau a’u llyfrgelloedd lleol.

Nid yn unig y bydd y dull hwn o weithio yn helpu llyfrgellwyr i gyflawni’r Safonau yn y dyfodol, ond bydd hefyd yn sicrhau bod llyfrgelloedd yn cydymffurfio â’r Safonau ac ar ben hynny’n dod yn llefydd sy’n mynd ati’n rhagweithiol i hybu tegwch hiliol.

Do you have information to add to this item? Please leave a comment

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment